Regulamin

REGULAMIN 

określający prawa i obowiązki Uczestników, Organizatora i Sprzedawcy biletów na konferencję „I Effect – konferencja o efektywnym influencer marketingu” (zwaną dalej „Konferencją”)

(zwany dalej „Regulaminem”)

 

I.

 1. Celem Konferencji jest przedstawienie wykorzystania nowego trendu w marketingu jakim jest Influencer Marketing oraz sposobów efektywnego wykorzystania go w działaniach reklamowych.
 2. Konferencja odbędzie się dnia 17.10.2019 r. w Hotelu Traugutta 3 (ul. Romualda Traugutta 3, 15-145 Białystok).
 3. Organizatorem Konferencji jest Jan Jankowski prowadzący działalność gospodarczą (ul. Batalionów Chłopskich 16 lok. 20, 15-661 Białystok; NIP: 5423077751, REGON: 361437036; adres e-mail: kontakt@ieffect.pl).
 4. Konferencja jest przeznaczona dla osób fizycznych (w przypadku osób niepełnoletnich niezbędna jest zgoda przedstawiciela ustawowego), osób prawnych oraz podmiotów nie posiadających osobowości prawnej (zwanych dalej „Uczestnikiem”) – osoby prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej będą reprezentowane na Konferencji przez osoby fizyczne.

 

II.

 1. Uczestnik ma prawo do udziału w Konferencji na podstawie biletu zakupionego poprzez system do sprzedaży evenea (zwany dalej „Systemem”), dostępny na stronie internetowej: https://evenea.pl/event/ieffect/
 2. Sprzedawcą biletów oraz odbiorcą płatności jest EventLabs Sp. z o.o. (zwany dalej „Sprzedawcą”).
 3. W celu zakupu biletu, Uczestnik musi posiadać: połączenie z siecią internetową, urządzenie pozwalające na korzystanie z sieci internetowej, możliwość korzystania z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW – zaleca się korzystanie z przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera i Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej.
 4. Aby dokonać zakupu biletu niezbędne jest posiadanie przez Uczestnika aktywnego konta poczty elektronicznej email.
 5. W celu dokonania zakupu biletu, Uczestnik dokonuje kolejnych czynności, zgodnie z instrukcją zakupu.
 6. Ceny biletów podane na stronie internetowej: https://ieffect.pl/ zawierają podatek VAT i są wiążące w chwili złożenia zamówienia przez Uczestnika. Ceny są zmienne w czasie.
 7. Uczestnik otrzyma potwierdzenia zakupu biletu poprzez wysłanie na adres e-mail, który podał Uczestnik. W chwili potwierdzenia zakupu biletu dochodzi do zawarcia umowy zakupu Biletu (zwanej dalej „Umową”). 
 8. Sprzedawca wystawia faktury na żądanie Uczestnika, po otrzymaniu od Uczestnika danych niezbędnych do wystawienia faktury.

 

III.

 1. Uczestnik nie ma prawa do odstąpienia od Umowy.
 2. Uczestnik, dokonując zakupu biletu, akceptuje treść Regulaminu. 

 

IV.

 1. Wszelkie reklamacje Uczestnik zgłasza mailowo, na adres e-mail: kontakt@ieffect.pl
 2. Uczestnik wskazuje w reklamacji jej przedmiot oraz określa roszczenie.
 3. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni. 
 4. Jeżeli reklamacja Uczestnika będącego konsumentem nie zostanie uznana, Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.


19. Uczestnik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy;
 • zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mającego na celu pozasądowe rozwiązanie sporu wynikłego z Umowy;
 • skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
 • skorzystanie z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów dotyczących zakupów przez Internet za pośrednictwem platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

V.

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator (zwany dalej „Administratorem”). 
 2. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane są w celu realizacji Umowy oraz w celu sporządzania i przesłania faktury, a także w celu marketingowym. 
 3. Administrator przetwarza wyłącznie te dane osobowe, które Użytkownik podał dokonując zakupu biletu. 
 4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być:
 • Sprzedawca, 
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi (w szczególności: usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej), 
 • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz upoważnione przez Administratora – Administrator przekazuje dane osobowe innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa,
 • w przypadku Uczestnika, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności. 
 1. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich zmieniania, ograniczenia, przetwarzania, usunięcia, przeniesienia oraz złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a nadto wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 
 3. Złożenie zamówienia przez Uczestnika oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora  danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 4. Okres, przez jaki Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. Administrator nie przetwarza danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego, jeśli:
 • Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika – okres przetwarzania danych osobowych Uczestnika trwa do momentu wycofania tej zgody, 
 • Administrator przetwarza dane osobowe z uwagi na obowiązujące przepisy prawa – okresy przetwarzania danych osobowych Uczestnika określają te przepisy,
 • Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – okres przetwarzania trwa do ustania ww. interesu lub do sprzeciwienia się Uczestnika dalszemu przetwarzaniu (o ile sprzeciw przysługuje).

 

VI.

 1. Konferencja będzie rejestrowana i fotografowana przez Organizatora dla potrzeb dokumentacyjno–marketingowo-promocyjnych Konferencji. 
 2. Zakup biletu i uczestnictwo w Konferencji jest jednoznaczne z wyrażeniem Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej (ilościowo, czasowo i terytorialnie) zgody na wykorzystanie wizerunku Użytkownika w materiałach filmowych i fotograficznych wykonanych podczas Konferencji. 

 

VII.

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://ieffect.pl/.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie wskazanej w poprzednim punkcie
 3. Treść Regulaminu może być zmieniona w każdej czasie – nowa treść Regulaminu wejdzie w życie z chwilą jej udostępnienia na stronie internetowej: https://ieffect.pl/.